Les Poly-Sons Chorale Gospel & Jazz

Chantal (Soprano)

Thérèse notre Doyenne (Soprano)

Emma (soprano)

Martine (soprano)

Julia (soprano)

Agnès (soprano)